Thông báo

THÔNG BÁO Về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ III/2020-2021

Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-ĐHM ngày 16/8/2019 về việc tạm dừng học tập các sinh viên: tự ý bỏ học không lý do một học kỳ; không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của nhà trường: vi phạm kỷ luật đến mức tạm dừng học tập...


V/v điều chỉnh khung thời gian mở mã SV Học kỳ II năm hoc 2020-2021

Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1769/Q0Đ-ĐHM ngày 16/8/2019 về việc tạm dừng học tập các sinh viên:
- Tự ý bỏ học không lý do một học kỳ;
- Không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của nhà trường;
- Vi phạm kỷ luật đến mức tạm dừng học tập...


THÔNG BÁO Về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ II/2020-2021

Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-ĐHM ngày 16/8/2019 về việc tạm dừng học tập các sinh viên: Tự ý bỏ học không lý do một học kỳ; không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của nhà trường; vi phạm kỷ luật đến mức tạm dừng học tập;...


Kết quả thi Tin học đầu vào của Tân sinh viên 2020

Các bạn tân sinh viên khóa 2020 xem điểm thi Tin học đầu vào theo liên kết bên dưới.


V/v tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh - Tin học đầu vào cho tân sinh viên khóa 2020

V/v tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh - Tin học đầu vào cho tân sinh viên khóa 2020


Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020 (cập nhật ngày 05/09/2020))

Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020 (cập nhật ngày 05/09/2020))


THÔNG BÁO MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020- 2021

THÔNG BÁO MỞ MÃ SỐ SINH VIÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020- 2021


Liên kết Website

Top